İŞLETME-YÖNETİM EĞİTİMLERİ

Programın Amacı

Alvin Toffler, değişim olgusunun her zaman var olduğunu söylerken; son yıllarda yaşanan değişimleri daha önceki değişimlerden ayıran tek kriterin, değişimlerin hızı olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede, çağdaş pazarlama anlayışında yaşanan değişimlere göz attığımızda, Sanayi devrimi ile başlayan ve “ürün odaklı” olan pazarlama yaklaşımının zamanla yerini, merkezinde “tüketici” olan pazarlama anlayışına bıraktığı ve Bilişim çağı ile birlikte merkezinde “doğa ile birlikte insan” olan Pazarlama 3.0’a ulaşıldığı gözlemlenmektedir. 

Günümüzde ise sosyal medya, e-ticaret, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile yerel pazarlamanın artan önemi ve büyük veri (big data) gibi kavramlar, bizleri Pazarlama 4.0 noktasına getirmiştir. Pazarlama 4.0’ın merkezinde ise bu kez ”insan duyuları” yer almaktadır.

“ Neden insan duyuları pazarlamanın merkezinde yer almaya başladı? “ sorusunun yanıtlarını paylaşmayı amaçlayan bu program ile aynı zamanda pazarlamanın henüz tamamlanmamış evriminin bugün geldiği konum, Türkiye ve dünyadan örnek uygulamaların incelenmesi ile konunun uzmanları  tarafından  tartışmaya açılması amaçlanmaktadır.

Programa Kimler Katılmalı?

Dijital temelli bu sertifika programına, pazarlama iletişimi alanında çalışan ve gelecekte bu alanda çalışmak isteyen reklam, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, marka yönetimi ve etkinlik yönetimine ilgi duyan herkes katılabilir. Sertifika programı halen iletişim, sanat ve tasarım,  güzel sanatlar ve işletme fakültelerinde okuyan öğrenciler için faydalı olacak içeriği ile mesleği daha yakından tanımalarına imkan verecektir.

Hizmetlerimizin kalitesinden biz sorumluyuz; ancak hizmetimizin kalitesini müşterilerimiz değerlendirecektir.” Zafer ERKOÇ-Öğretim Görevlisi

Programın Amacı

Güvenlik  çalışanlarının organizasyon içinde  işbirliğini geliştirme ve verimliliğini arttırmaya yönelik; “dinleme becerisi” ile “kişinin kendini doğru ifade etme ve proaktif-güvenli davranış becerisi’ni birlikte geliştirerek, karşıdaki kişiyi, müşteriyi, anlamaya ve onu anlamak istediğini göstermeye yardımcı olmak amacıyla özel güvenlik görevlileri için  hazırlanmış bir programdır..

Programın Akışı ve İçeriği

•    Güvenlikte Yürekten Hizmet

•    Güvenlikte Değerler, Yetkinlikler,

•    Kalite ve Profesyonellik

•    Hizmetin Dört İlkesi & Başarının Bedeli

•    İlgi Biçimleri & Duygusal Yetkinlikler

•    Etkili İletişim

•    Tutum & Davranışlar

•    Kalabalık Yönetimi

•    Alışkanlıklar & Proaktif Güvenlik Görevlisi

•    Duygusal Zekası Yüksek Olan Güvenlik Görevlilerinin Ortak Özellikleri

Katılımcı Profili

Güvenlik Çalışanları

"Strateji Mimarı Olan 21.yy'ın Altın Yetkinliklerine Sahip Yetenek Yöneticileri Yetiştiriyoruz"

Programın Amacı

İnsan kaynakları yöneticileri ve yönetici adaylarına insan kaynakları alanıyla ilgili yetkinlikleri, güncel yaklaşımları teori ve uygulamalar yoluyla kazandırmak ve; katılımcıların bilgi, beceri ve davranışsal özelliklerini en üst seviyeye çıkartmayı amaçlamaktadır.

Programa Kimler Katılabilir?

 • İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyenler
 • Çeşitli kurumların (kamu veya özel) İnsan Kaynakları birimlerinde çalışan ve kendilerini yönetim konularında geliştirmek isteyenler.

Program İçeriği

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş,
 • İnsan Kaynaklarının Planlanması,
 • Yetkinlikler,
 • Seçme ve Yerleştirme,
 • Mülakat Teknikleri,
 • Performans Yönetimi,
 • Kariyer Planlama ve Geliştirme,
 • Eğitim ve Geliştirme,
 • Yetişkin Eğitiminde Yeni Stratejiler,
 • İşletmelerin Eğitim Departmanlarının Yapılanması,
 • İhtiyaç Analizi,
 • Çalışma Mevzuatı ve Temel Uygulamalar,
 • Ücret Yönetimi,
 • Yeniden Yapılanma Sürecinde Kadro Oluşturma,
 • İnsan Kaynaklarında Proje Yönetimi,
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi,
 • ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001 Tetkik Teknikleri,
 • OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetimi Sistemi,
 • Yetenek Yönetimi,
 • IIP (Investors In People)

Eğitim İçeriği

 • Yönetim,yöneticilik,yönetim fonksiyonları,yönetsel beceriler,
 • Yönetim açısından iletişim,
 • Yöneticilik,liderlik,liderlik yaklaşımları,
 • Yönetici,lider arasındaki farklılıklar
 • Liderlik süreci
 • Yöneticilik ve liderlikte güç kaynakları
 • Liderlik yaklaşımları
 • Özellikler yaklaşımı
 • Davranışsal yaklaşımlar
 • Durumsal yaklaşımlar
 • Yeni yaklaşımlar
 • Yönetici ve Ekip (takım) Çalışması
 • Ekip çalışması ile grup çalışması arasındaki farklılıklar
 • Ekip çalışması ve sinerji
 • Plan oluşumu
 • Ekiplerde üyelik rolleri
 • Ekip liderinin sahip olması gereken beceriler
 • İyi bir ekibin özellikleri
 • Yönetici açısından motivasyon
 • Motivasyon olgusu
 • Motivasyonel yaklaşımlar
 • İçerik yaklaşımları
 • Süreç yaklaşımları
 • Yönetici pratikte astlerini nasıl motive eder
 • Genel değerlendirme

Süre: 2 Gün

Yöntem: Düz anlatım yanında, vaka analizleri, testler ve uygulamalara yer verilecektir.

Bu başlıkta işletmenin organizasyon yapısı ve çalışanların görevleri, swap analizleri, işletme yönetimi ile ilgili çeşitli senaryolar ile beraber markalaşma süreçleri çalışılacaktır.

Yeni muhtemel başlıklar;

 • Şirketler için Stratejik Planlama
 • Organizasyon Şekilleri ve Gelişimleri
 • Sermaye Piyasalarına Açılma, Halka Arz
 • Marka Kavramı
 • Marka Değeri ve Marka Kimliği
 • Örnek Markalaşma Öyküleri

Eğitim İçeriği

 • Kapasite Kullanım Yönetimi
 • Müşteri/Ürün Karlılık Analizi – Müşteri/Ürün Yönetimi
 • Maliyet Yapısı Analizi – Maliyet Liderliği Yönetimi
 • Teknoloji/Yatırım Yönetimi
 • Rakip Analizleri – Globalleşme Yönetimi

PROGRAM NE KAZANDIRIR?

 • İnovasyon yapmayı öğretir.
 • Yaratıcı becerilerinizi geliştirir.
 • Dünya’daki en güçlü inovasyon tekniklerini pratik deneyim ile birleştirir.
 • Atölye çalışmaları ile öğrenmeyi derinleştirir.
 • Yeni fikrin paraya nasıl dönüşeceğini öğretir.
 • Yenilikçi yanınızı keşfettirir ve gelişim planı oluşturur.
 •  “Değişim Ajanı” olmanın ipuçlarını öğretir.
 • İnovasyon Liderleri olan İnovatörleri yetiştirir.
 • Yoğun olduğu kadar çabuk geçen, ciddi olduğu kadar da eğlencelidir.

KİMLER KATILMALI?

Yaratıcılık ve İnovasyon yeteneğini geliştirmek isteyen daha önce bu konularda eğitim almış veya almamış herkese uygun bir Programdır.

Firma ve kurumlardan, STK’lar dan fikirler üretebilen, İnovasyon yapmak isteyenler, üniversite öğrencileri ile farklı departmanlardan ve farklı organizasyonel seviyelerden çalışanlar.

KALİTE EĞİTİMLERİ

Programın Amacı:

İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi bu program çerçevesinde; katılımcıları kalite yönetim sistemi ve entegre standartları teori ve uygulama örnekleriyle yetiştirmek ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Programa Kimler Katılabilir?

 • Kuruluşlarında kalite yönetim sistemini, çevre yönetim sistemini, çalışan sağlığı ve iş güvenliği sistemini vb. sistemlerini kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan ve kalite yönetim sistemini gerçekleştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar,
 • Kuruluş içi ikinci taraf denetim gerçekleştirilmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecekler,
 • Kalite Müdürü olmak isteyenler,
 • Kalite Danışmanlığı yapmak isteyenler ve tüm üniversite bölümlerinden mezun olanlar bu programı seçebilirler.

Programın Amacı
İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araşrma Merkezi bu program çerçevesinde; katılımcıları kalite yönetim sistemi ve entegre standartları teori ve uygulama örnekleriyle yetiştirmek ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Programa Kimler Katılabilir?
-Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi,çevre yönetim sistemini, çalışan sağlığı ve iş güvenliği sistemini vb. sistemlerini kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan ve kalite yönetim sistemini gerçekleştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar,
-Kuruluş içi ikinci taraf denetim gerçekleştirilmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecekler,
-Kalite Müdürü olmak isteyenler,
-Kalite danışmanlığı yapmak isteyenler bu programı seçebilirler.

Program İçeriği

• ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Kalite Yönetim Sistemi
• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
• Kalite yönetim yaklaşımı - bir kuruluşun sürdürülebilir başarısı için yönetim(ISO 9004:2009) 
• Yönetim sistemleri tetkik kılavuzu (ISO 19011:2011) 
• ISO 22301:2013 İş sürekliliği Yönetim Sistemleri
• ISO 10002 Kalite Yönetimi –Müşteri Memnuniyeti
• 17021:2015 Uygunluk değerlendirmesi Yönetim Sistemlerinin tetkiki
• OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve İşgüvenliği Yönetim Sistemi,
• ISO 22000 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına (HACCP) Göre Gıda Güvenliği,
• ISO 16949 Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi,
• ISO 27000 Bilgi ve Veri Güvenliği Yönetim Sistemi,
• Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Teknikleri,
• Kalite Yönetim Sistemleriyle İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Entegrasyonu,
• TSE ISO 31000 Risk Yönetimi,
• Entegre Yönetim Teknikleri,
• Entegre Dokümantasyon Teknikleri,
• TS ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemleri,
• Proje Yönetimi,
• Süreç yönetimi,
• CE (Conformite Europeenne),
• Müşteri Memnuniyeti,
• EFQM Mükemmellik Modeli
• Personel Belgelendirme Standartları ve Laboratuvar Belgelendirme Standartları
• Hastane Belgelendirme Sandartları

İLETİŞİM EĞİTİMLERİ

Programın Amacı: 
Bu programın amacı, katılımcıların psikoloji ve iletişimin günlük hayat ve çalışma alanlarıyla olan bağlantı noktalarının temel ilkeleri hakkında bilgi seviyelerini yükseltmektir. Bu sertifika programında katılımcılar insan davranış, düşünce ve duyguları hakkındaki teori ve uygulamaları öğrenirler. Bu bilgi çalışan insanlar hakkındaki anlayış ve iş yönetimini geliştirmekte kullanılır. Katılımcıların kavrayışını geliştirmek için program süresince pratik uygulamalar, oyunlar ve örnekler kullanılır. 

Programa Kimler Katılmalı:
Program, iletişim uzman ve yönetici, , kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler uzman ve yönetici, insan kaynakları konumunda çalışmakta ve/veya çalışmaya aday herkese açık olduğu gibi işgücü planlaması, kadrolama, performans değerlendirme alanlarına ilgi duyan adaylara da fayda sağlayacağı öngörülmektedir.

Program İçeriği:
Teorik bilgilendirme ve yoğun pratik uygulama deneyimleri program kapsamında katılımcılara aktarılacaktır.Bu aktarımlar, Algı ve Algıda Seçicilik; Psikolojiye Giriş; Bireysel Kariyer Yönetimi; Liderlik; Takım Çalışmaları ve Takım İçinde Karar Alma Teknikleri; Azınlık Gruplar; Motivasyon; İletişim Psikolojisi ana başlıkları altında gerçekleştirilecektir.

Programın Amacı
İlk hedef, haberin fikir ya da olay olarak doğuşundan, televizyon ekranlarına gelişine kadar olan tüm süreci öğretmektir. Bu süreç zarfında; bir televizyon kanalının genel yapısı, haber merkezinin kadro yapılanması ve bu kadronun görevleri, güncel yayın teknolojileri, habercilikte bilinmesi gereken meslek kuralları da dahil olmak üzere, televizyon haberciliğinin tüm evrelerine değinilecektir.


Programa Kimler Katılmalı?
Bu sertifika programına, bir basın mensubu olarak herhangi bir medya kuruluşunda çalışmak isteyen, mesleğe doğru ve güncel bilgilerle adım atmak isteyen herkes katılabilir. Bu sertifika programı halen iletişim fakültelerinde okuyan öğrenciler için de çok faydalı olacak, mesleği daha yakından tanımalarına imkan verecektir.

Programın İçeriği
Haberciliğe Giriş, Haber Merkezi’nin Yapısı, Haberciliğin ve Yayıncılığın Temel İlkeleri, Haber Üretimi gibi ana başlıklar altında toplanan sertifika programı, teorik anlatım ve pratik uygulamalar şeklinde yapılacaktır. Buna ilaveten, dersler mesleğinin uzmanı kişilerin katılımıyla daha da etkili hale getirilecek, fotoğraf ve video’larla desteklenecektir.

Programın Amacı
Bu programın amacı, katılımcıların insan topluluklarıyla ilgili temel bir anlayışa sahip olmalarıdır. Programın alt yapısı, insan topluluklarının biçimlenmesi ve evrimini kapsamaktadır. Toplumsal organizasyonlar ve kurumlar, aile, dini kurumlar, eğitimin, bilimin ve teknolojinin gelişmesi gibi konular ele alınmaktadır.

Programa Kimler Katılmalı: 
Program her türlü ulusal ve uluslar arası kamu kuruluşlarında, özel sektör işletmelerinde ve sivil toplum örgütlerinde, iletişim ile ilgli sorumluluklar üstlenmekte olan ve/veya üstlenmeye aday herkese açıktır.

Program İçeriği: 
Teorik bilgilendirme ve yoğun pratik uygulama deneyimleri program kapsamında katılımcılara aktarılacaktır.Bu aktarımlar Sosyolojiye Giriş; Sosyolojide Araştırma Yöntemleri; Sosyoloji Dalları;Toplumsal Organizsayonlar ve Kuramlar; Eğitimin Gelişimi; Bilimin Gelişimi; Bilim ve Teknoloji; İletişim Sosyolojisi alt başlıkları kapsamında gerçekleştirilecektir.

Programın Amacı:
Bu eğitimin amacı; çalışanların hem genel hem de iş hayatlarında davranışlarına kılavuzluk eden değerlerin ve içsel güdülenmenin ne olduğunu, işlevlerini, önemini kavramalarıdır.  Örgütlerde yaşam ve çalışma değerleri ile içsel güdülenme konularının anlaşılması; personel seçiminde, iletişimde, eğitimde, performans yönetiminde önemli yararlar sağlayabilir.


•    Temel yaşam değerlerimiz nelerdir?
•    Çalışma değerlerimiz nelerdir?
•    İçsel güdülenme düzeyimiz nedir?
•    Değerler ve güdülenmenin davranışlarımız üzerindeki etkisi nedir?  

Programımız çerçevesinde;  çalışanların değer ve içsel güdülenme kavramlarını, ilgili araştırma sonuçlarını öğrenip, uygulamasını yapmalarını; bunların hem genel yaşam hem de çalışma yaşamlarındaki muhtemel etkilerini görmelerini amaçlamaktayız.

Hedef Kitle: Lise veya üniversite mezunu iletişim, eğitim veya perakendecilik gibi sektör çalışanları.

Programın Amacı

Çağımızda insan kaynaklarına verilen önem giderek büyüyor.Pekçok işyeri artık etkili insan gücü yetiştirmenin sadece teknik bilgi kazandıran tecrübe ve eğitimlerle sınırlı kalamayacağının,etkili insan olmanın,bireyin duygu,düşünce ve davranışlarına yansıyacak bir farkındalık düzeyi gerektiğinin bilincindeler.Bu program,katılımcılarda kalıcı tutumlar geliştirmeyi amaçlayan uygulamalı öğrenme metodu aracılığıyla,kendilerine ve yaşama bakışlarını yeniden yorumlamalarını sağlamayı amaçlıyor.
Eğitim sonunda katılımcıların;genel olarak insan doğası;ve farklı yaşam alanları içerisindeki iletişim biçimlerini etkileyen duygu ve davranışları ile ilgili içgörü geliştirmeleri ve yaşam kalitelerini olumlu etkileyecek tutumlar kazanmaları hedefleniyor.

Programın İçeriği

1.Modül:
-Çalışma Yaşamında İletişim:İletişimin insan yaşamındaki önemi;iletişimin sınırları;kültür,kişilik ve iletişim ve algılama ilişkileri;işlemsel çözümleme modeli analizi ve uygulamalar.
-Yöneticilik Uygulamalarında İletişim Becelerilerinin Rolü:Yönetici ve lider kimdir;insan yönlendirme teknikleri.Kendini tanıma;beden dili;aktif dinleme;yapıcı eleştiri;empati;çatışma yönetimi,vaka incelemeleri ve uygulamalar.

2.Modül:
-Aile İçi İletişim:Aile içi iletişimin temelleri,aile iletişiminde temel gereksinimler;ebeveyn-çocuk ilişkisi/çatışmalar,çözüm önerileri;eşler arasındaki ilişkiler,çatışmalar ve çözüm önerileri;vaka incelemeleri ve uygulamalar.

3.Modül:
-Duygusal Zeka:Duygusal zeka nedir?;insan beyni ve duygusal zeka;başarılı olmada duygusal zekanın önemi;kişisel farkındalık kavramı;duygularımızın ve duyumlarımızın farkına varma;duygu düşünce ve davranışları yönetme teknikleri.

4.Modül:
-Stres Yönetimi:Stres’in tanımı ve kaynakları;stres ve insan fizyolojisi;stresle başa çıkma yolları;stres ve sağlık;rahatlama teknikleri.

5.Modül:
-Psikodrama:Yaşantılı eğitim tekniği ile iş ve aileye yönelik uygulamalar.

Programa Kimler Katılabilir?

Konuya ilgi duyan herkes.

Sertifika

Programdaki derslere devam edip başarıyla tamamlayan katılımcılara İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanan ‘’İletişim Donanımları’’ sertifikası verilecektir.

EĞİTİM DÜNYASINA YÖNELİK EĞİTİMLER

Programın Amacı:

Bu programın amacı, yönetici ve geliştirme programına katılanların fark yaratan çok başarılı bir yönetici olmak için neler yapmaları gerektiğini ve bunları gerçek hayat durumlarında nasıl uygulanacaklarını öğrenmeleridir.

Programın Amacı:

Bu programın amacı, Okullarda Müdür Yardımcılığı kadrosunun yöneticilik, liderlik ve akademik becerilerini geliştirmektir. Program  bitiminde katılımcılar yöneticilik/liderlik kavramını öğrenecekler, astlarını farklı bir bakış açısı ile değerlendirme becerileri kazanacaklar ve Okul Üst Yönetimi, tüm  müdür yardımcıları, bölüm/zümre başkanları ile iş birliği içinde çalışarak K-12 düzeyinde eğitim ve öğretimin amacına ulaşılabilmesi için gerekli ortamı nasıl hazırlayacaklarını; müfredatta tam öğrenme, zengin içerik ve bireysel farklılıklara dayalı akademik üstünlüğü nasıl sağlayacaklarını, mevcut sistemleri etkin bir biçimde nasıl işleteceklerini, okulun öğretim stratejilerine gerektiğinde yeni sistemler önererek, tüm öğrenci ve öğretmenlerin akademik, yönetsel ve davranışsal yetkinliklerini takip ederek okulda disiplin, tutum ve yön birliğinin oluşmasını nasıl yapılandıracaklarını öğreneceklerdir.

Programa Kimler Katılabilir?

Yöneticiler, yönetici adayları, yeni yöneticiler ve bilgilerini tazelemek isteyen yöneticiler.

Programın Amacı:

2016-2017 Eğitim -Öğretim döneminde  öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişim ihtiyacının yetkinlik ve hedef bazlı belirlenmesi ve kuruma özel mesleki gelişim haritalarının yapılandırılmasıdır.


Programa  Kimler Katılabilir?

 • Öğretmenler
 • Okul Yöneticileri
 • Eğitim Koordinatörleri
 • Bölüm/Zümre başkanları

Programın Amacı:

Katılımcılar hedef belirleme  “SMART, STAR & RADAR  “  tekniklerine göre yetkinlik bazlı performans değerlendirme konusunda alacakları bilgi, beceri ve tutumlarını performans değerlendirme sürecine transfer ederek, yetkinliklerle entegrasyonu sağlayabileceklerdir. Performans değerlendirme süreçlerine objektif, etkili ve verimli yaklaşarak, değerlendirici hataları konusunda daha proaktif yaklaşım sergileyebileceklerdir.

Programa  Kimler Katılabilir?

 • Öğretmenler
 • Eğitim uzmanları
 • Performans danışmanları
 • İnsan kaynakları uzmanları
 • Bölüm Yöneticileri.
 • Zümre Başkanları
 • Akademik Koordinatörler
 • Müdür yardımcıları
 • Okul Müdürleri

Programın Amacı:

Programa katılan öğretmenler ve yöneticiler yetkinlikler & zümre yönetiminde yeni trendler konusunda alacakları bilgiler ile okul yaşamında yetkinliklerin ve zümre yönetiminin önemini kavrayacaklar, okul içerisinde çalışanların ve öğrencilerin yetkinliklerini geliştirici bir yaklaşım benimseyecekler ve yetkinlik bazlı entegre bir zümre yönetim sistemi tasarımı konusunda bilgi ve beceri kazanacaklardır.

Programa Kimler Katılabilir?

 • Öğretmenler
 • Zümre Başkanları
 • Bölüm Başkanları
 • Yöneticiler

Programın Amacı:

İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi bu program çerçevesinde, nasıl etkin bir zümre lideri, okul müdürü, bölüm başkanı, akademik müdür yardımcısı, eğitim koordinatörü, öğretmen ve okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğretmen ve yöneticileri olabileceğinizi ve bu önemli rolün gerektirdiği görevleri nasıl yerine getirebileceğinizi amaçlamaktadır.

Programa Kimler Katılabilir?

 • Bölüm Başkanları
 • Zümre Liderleri
 • Okul Müdürleri
 • Akademik Müdür Yardımcıları
 • Öğretmenler
 • Eğitim Uzmanları

Programın Amacı:

Bu program, nasıl etkin bir eğitim uzmanı, performans danışmanı, iç eğitmen ve eğitim yöneticisi olabileceğinizi ve bu önemli rolün gerektirdiği görevleri nasıl yerine getirebileceğinizi amaçlamaktadır. Bu program ayrıca, organizasyonun   tüm bölümlerinde bu önemli görevin nasıl geliştirebileceği, İç eğitmen standardizasyonu, programların standardizasyonu ve eğitim, insan kaynakları bölümlerinin kendisini değerlendirdiği, gelişim sistemlerini geliştirdiği bu süreç içerisinde eğitim, performans danışmanı ve iç eğitmenlerin öğretimsel liderlik becerilerini sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir programdır

Programa  Kimler Katılabilir?

 • Performans danışmanları,
 • Performans yönetmenleri,
 • Eğitim uzmanları.
 • Eğitim destek uzmanları,
 • Eğitim müdürleri,
 • İç Eğitmenler

Programın Amacı:

Okullarda Yetkinlik Bazlı Seçme, Yerleştirme ve Mülakat Teknikleri” programı ile hedeflenen, katılımcıların, işe alım görüşmeleri sırasında davranışsal verilere paralel olarak aday yetkinliklerini incelemeleri ve değerlendirme becerilerini geliştirerek daha sağlıklı işe alım kararları vermelerini sağlamaktır.  Bu eğitim, öncelikle kurumunuzun nitelik ve ihtiyaçlarını nasıl analiz edeceğiniz ve daha sonra bu kriterleri karşılayacak personel profilini nasıl belirleyeceğiniz konularında sizlere ışık tutacak. Adaylarınızı bu kriterler ışığında objektif yöntemlerle değerlendirmenizi sağlayacak ve adayları sadece mesleki kaliteleriyle değil, kişilik boyutlarıyla da analiz etmenize yardımcı olacak.

Programa  Kimler Katılabilir?

Eğitim kurumlarında işe alım görüşmelerini yürüten veya yürütmesi planlanan her seviyeden / birimden tüm çalışanlar.

 

 • İlkokul 1-4 Müfredatında Konsept Temelli Tasarım
 • K12 Düzeyinde Geriye Dönük Tasarım Yoluyla Anlama ve Tasarım Odaklı Düşünme Teknikleri İle Müfredat Geliştirme ve Haritalama
 • Öğretmen ve Yönetici Seçiminde Değerlendirme Merkezli Uygulamalar
 • Öğretmen ve Yönetici Performans Yüzleşme Kültürü ve Profesyonel Gelişim Odaklı Kullanımı
 • Sınıf İçi Öğretmenlerin Gözleminde Yeni Bir Yaklaşım (Çok Kaynaklı – Gelişim Odaklı)
 • K12 1-8 Düzeyinde Öğrenme İçin Ölçme
 • Sınıf İçi Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi ve Kullanımı
 • Öğretimde Performans İçin Koçluk
 • Özel Okullarda Zümre ve Bölümlerin Yönetim ve Organizasyonu (Yenilendi)
 • Özel Okullarda Okul Müdürü ve Müdür Yardımcıları İçin Profesyonel Uygulamaları Geliştirme Programı
 • Sınıf Yönetimine Yeni Bir Bakış Açısı Sınıfta Ustalaşmak
 • Farklılaştırılmış Öğretimde 2017 Temaları ve Uygulamaları
 • Çözüm Odaklı Öğretimsel Koçluk – Konsept Temelli Müfredat 2.0’dan 3.0’a Geçiş

BİLİŞİM EĞİTİMLERİ

Programın Amacı
Günümüzde bilişim teknolojisi terimi, bilgisayar ve teknolojinin çeşitli yönlerini içine alacak şekilde genişlemiş ve bilinir hale gelmiştir. Bilgi Teknolojileri alanında çalışanlar, aplikasyonlardan veri tabanlarının tasarımına varan çeşitli görevleri yerine getirirler. Bu görevlerden bazıları, html kod yazma, veri yönetimi, arayüz tasarımı, mobil uygulama mantığı, bilgisayar yazılımı ve yönetimini içerir. Bu içerikler bağlamında Android tabanlı sistemler için mobil cihazlara uygun aplikasyon tasarımı eğitim verilecektir.

Programa Kimler Katılmalı
Programa, bilgisayar destekli Mobil cihaz uygulamalarıyla ilgilenen herkes katılabilir.

Program İçeriği
Teorik bilgilendirme ve yoğun pratik uygulama deneyimleri program kapsamında katılımcılara aktarılacaktır. Bu aktarımlar; Arayüz Tasarımı, Mobil Uygulama Tasarımı, Yeni Medya Uygulamaları dersleriyle Android destekli yazılımlar (Android Temel Eğitimi, Android Geliştirme Araçları Temel Eğitimi, Fragment ile Adaptif Android Uygulamaları Geliştirme Temel Eğitimi, Android SDK Temel Eğitimi, Android Uygulamaları Dağıtma Temel Eğitimi) dahilinde gerçekleşecektir. Mobil Cihazlarda Uygulama Tasarımı eğitimleri sonunda, her katılımcının kendisinin tasarladığı bir aplikasyonu olacaktır. 

Programın Amacı:

Tasarımcıların mesleki anlatımlarını destekleyen bilgisayar ortamlarındaki çizim programlarından birbirleri ile uyumlu olan Autocad (iki boyutlu anlatımlar için) ve Google Sketch Up (üç boyutlu anlatımlar için) programlarının tasarım öğrencileri veya bilgisayar ortamında tasarım yapmak isteyen kişilere, uygulamalı olarak tanıtılmasıdır.

Programa Kimler Katılmalı

Program, başta tasarım öğrencileri olmak üzere isteyen her kesin katılımına açıktır. Eğitim programı herhangi bir teknik bilgiyi gerektirmemektedir.

Program İçeriği

Günümüzde, tasarım eğitimine paralel olarak bilgisayar ortamında tasarımı destekleyen anlatım programları geliştirilmiştir. Anlatıma yardımcı olan bu programlar tasarımın farklı boyutlarına göre kendi içlerinde de farklılık göstermektedir. ”Autocad” ve “Google Sketch Up” programları da bunlardan bazılarıdır. Autocad iki boyutlu çizimler için kullanılan en yaygın programdır. Fakat iki boyutlu çizimlerin yetersiz kaldığı durumlarda tasarımcılar üç boyutlu çizim programlarına da ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada Autocad programı ile uyumlu olarak çalışan ve basit bir ara yüzü olan Google Sketch Up programı, endüstri tasarım objeleri ve mimari-iç mimari tasarımların üç boyutlu anlatımlarda kolaylık sağlamaktadır. Sertifika programının tümü on haftadır. Program ilk altı haftalık süreçte Autocad programı, devamındaki dört haftalık süreçte de Google Sketch Up programı eğitimi verilecek şekilde düzenlenmiştir.

Eğitimin Amacı
Bilgi çağında yaşıyor olduğumuz artık tartışmasız bir gerçek. Bu çağın en büyük buluşu olan Internet ise, hayatımızın her alanına girdi bile. Firmalar web siteleri aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaşıyor, günün 24 saati tüm dünyaya hizmet verebiliyorlar. Web Tasarımcıları ise, kurumların Internet üzerinde görünen ve hizmet veren yüzünü hazırlayıp yönetiyorlar. Bu eğitimin amacı, profesyonel ve etkili Web tasarımı yapabilmek için gerekli olan bilgi ve birikimi, pratik bilgi ve örnek uygulamalar ile katılımcılara kazandırmaktır.

Eğitime Kimler Katılabilir?
Temel düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olan herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim İçeriği

TEMEL BİLGİLER

 • Web Tasarımı Eğitimi Hakkında Bilgi
 • Internet ve Web Kavramları
 • Internet ve WWW
 • Sunucu ve İstemciler
 • URL, İsim Hakları
 • Protokoller: HTTP, FTP
 • Web Sunucuları’nın Kullanımı
 • Güncel Internet Teknolojileri
 • HTML, Dynamic HTML, XHTML
 • ASP, ASP.NET, PHP, ColdFusion, CGI
 • JavaScript, Java Applet’ler
 • Flash
 • HTML
 • Web Temelleri
 • HTML Temelleri
 • Sayfa İçeriği ve Metin Formatlama
 • HTML etiketleri
 • Resimler ve Bağlantılar
 • Tablolar
 • Meta Tagler
 • Frontpage ile HTML

DREAMWAEVER
• Site Oluşturmak, Siteye İçerik Eklemek
• Bağlantılar Oluşturmak
• Tablolar
• CSS
• Formlar
• Çerçeve Kullanımı
• Davranışlar 

PHOTOSHOP
• Pixel ve Çözünürlük Kavramları
• Photoshop Özellikleri
• Katmanlar
• Buton Hazırlama
• 3 Boyut Efektli Yazılar
• Renklendirme 
• Filtreleri ve Efektler
• Renk Modları
• Kayıt İşlemleri ve Formatları 
• Grafiklerle ve Resimlerle Sayfa Tasarım

FLASH
• Metin ve Grafikler
• Katmanlar ve Zaman Çizgisi
• Maskeler
• Semboller, Kütüphaneler
• Animasyonlar
• Doküman Yapısı
• Eylemler ve ActionScript
• Navigasyon Butonları
• Ses
• Yayın
• Swish Kullanımı

WEB SİTESİ YAYINLAMAK
• Internet Ortamında Site Yayınlamak
• Sitelerin Güncellenmesi 

SAĞLIK DÜNYASINA YÖNELİK EĞİTİMLER

Programın Amacı:

Sağlık kuruluşları işletmeciliği ve yönetimi önemli bir uzmanlık alanıdır. Sağlık yönetimi, tıbbi işlerden ayrı olarak göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle sağlık kuruluşlarının yönetimi bilimsel yöntemlere göre yapılmalıdır. Programın amacı, sağlık kuruluşlarında yönetimin temel ilke ve tekniklerine, stratejilerine vakıf; analitik düşünme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici ve işletmeci yetiştirmektir.

Programa Katılım Koşulları:

Programa kabul için adayların ön lisans veya lisans diplomasına sahip olması gerekir. Bunun yanında programa sağlık sektöründe en az 3 yıl deneyimi olan lise mezunları da katılabilir. Belirlenen kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmesi İKÜSEM tarafından yapılan mülakat sonucu gerçekleştirilir.

Programın Amacı:

Birçok kişinin bir arada iş yapmasını zorunlu kılan sağlık hizmetlerinde, hemşirelik mesleği önemli bir yer tutmaktadır. Sağlık hizmetlerinde hemşireler eğitici, araştırıcı, uygulayıcı ve yönetici rolleriyle önemli katkılarda bulunmaktadır.
Hemşirelik açısından, hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi için, bu alanda bilgili ve deneyimli yönetici hemşirelere ihtiyaç duyulmaktadır. Hemşirelik Yönetici Geliştirme Programı yönetimin temel ilke ve tekniklerini katılımcılara kazandırmanın yanında, bu kazanımlarını hemşirelik hizmetleri yönetimine uygulamada gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmayı da amaçlamaktadır.

Programa Kimler Katılabilir?

Hemşirelik yüksekokulu ve sağlık yüksekokullarının hemşirelik programlarından mezun olan hemşireler ile hemşire ile eşdeğer eğitim almış olan sağlık memurları ve şu anda yöneticilik yapan hemşireler.

Programın Amacı:

Bu eğitim, nasıl etkin bir eğitim hemşiresi olabileceğinizi ve bu önemli rolün gerektirdiği görevleri nasıl yerine getirebileceğinizi amaçlamaktadır. Bu eğitim ayrıca, hastanelerin tüm bölümlerinde bu önemli görevin nasıl geliştirebileceği ve eğitim, insan kaynakları bölümlerinin kendisini değerlendirdiği, gelişim sistemlerini geliştirdiği bu süreç içerisinde eğitim yönetici ve uzmanlarının liderlik becerilerinin sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir eğitimdir.  

Programa Kimler Katılabilir?

 • Yöneticiler,
 • İnsan kaynakları yöneticileri,
 • Başhemşireler
 • Eğitim hemşireleri

FİNANS EĞİTİMLERİ

Programın İçeriği

Finansal Risklerin Farkındalığı Tanıma ve Anlama

 • Faiz Riski ve Etkileri
 • Kredi Riski ve Etkileri
 • Döviz Kuru Riski ve Etkileri
 • Teknoloji Riski ve Etkileri
 • Faaliyet Riski ve Etkileri

Finansal Risk Kontrolü Genel Çerçevesi (Alınacak tedbirler)

 • Tepki algıları oluşturma
 • Strateji seçimi
 • Uygulama ve Kontrolü

Program İçeriği

Finansal okuryazarlık; finansal tüketicilerin finansal ürünler ve kavramlar hakkında bilgilendirilmesini veya finansal risk ve alternatifler arasında tercihte bulunabilecek farkındalığa sahip olma, iktisadi olgulara aşinalık kazandırma, bankaların reel ekonomiye etkilerini irdelemeyi amaçlamaktadır.

Program İçeriği

 • Tek Düze Hesap Planı
 • Gelir Tablosu
 • Net İşletme Sermayesi
 • Mali Analiz ve Teknikleri
 • Mali Oranlar
 • Faaliyet Oranları
 • Karlılık Oranları

MİMARLIK VE TASARIM EĞİTİMLERİ

Programın Amacı
Mekan tasarımına ilgi duyan kişilere mekanda stil, renk, doku, malzeme, ışık konularıyla ilgili yetkinlikleri, güncel yaklaşımları teori ve uygulamalar yoluyla kazandırmak ve; katılımcıların bilgi, beceri ve davranışsal özelliklerini en üst seviyeye çıkartmayı amaçlamaktadır.


Programa Kimler Katılmalı
Program tasarım konusuna ilgili herkese açıktır

Program İçeriği
Program tasarımda bütüncül yaklaşım içerisinde aşağıda sıralanan parametreler bağlamında yürütülecektir.
•    Mekan Tasarımı
•    Tarihsel Perspektif İçinde Mekan Kavramı
•    Mekan Tasarımını Etkileyen Faktörler
•    Mekan ve Ergonomi
•    Mekanda ışık ve renk
•    Mekanda doku ve malzeme
•    İç mimaride Stiller
•    İç mimaride Güncel Uygulamalar-Analiz
•    Mekan organizasyonu-ana ilkeler
•    Mekan Organizasyonu-Uygulamalar-Analiz

Programın Amacı
Aile, toplumu oluşturan en küçük birim olup bireyin yetişmesindeki en önemli alt yapıyı oluşturmaktadır. Çocukların yer aldığı ilk toplumsal örgütlenme olan okul da, ailede verilen temeli destekleyici bir rol üstlenmektedir. Bu bakımdan çocuğun seçici, iletişim kurabilen, yenilik arayışı içinde araştırıcı ve yaratıcı birey olabilmesi için yaşadığı mekanlar, üzerinde durulması gereken bir konudur. Buna rağmen en verimli ve yaratıcı zamanında çocuk, ilk deneyimlerini özensiz, hayal gücü ve merak yaratmaktan uzak mekanlarda gerçekleştirmek zorunda bırakılmaktadır. Buradan kaynakla programın amacı; eğitimcilere, okul yöneticilerine, ebeveynlere ve mekan tasarımıyla ilgilenenlere çocuğun yaratıcı faaliyetlerde bulunmasını sağlayacak mekanların özellikleriyle ilgili bilgileri kazandırmak ve farkındalık yaratmayı sağlamaktır. Bu hedefler doğrultusunda çocuğun gelişmesine yönelik, zekasını ve yeteneklerini oluşturabileceği mekanlar ve nesneler sağlanarak yaratıcı entelektüel tarafları güçlendirilebilir. Böylece çocuk kendini ve çevresini sürekli bir keşfetme, meraklanma ve yeni yaratılar durumuna girebilecektir.

Programa Kimler Katılmalı 
Çocukların yaratıcılık düzeylerini arttırmak isteyen; eğitimciler, okul yöneticileri, anne babalar,
mekan tasarımıyla ilgilenenler programa katılabilir.

Program İçeriği: 
Modül 1 // (4 saat)

 • Çocuk kimdir?
 • Çocuğun fiziksel, algısal ve toplumsal gelişimi
 • Yaşamda ve mekanda çocuk olmak
 • Uygulama ve sunum

Modül 2 //  (4 saat)

 • Yaratıcılık nedir?
 • Çocuk ve Yaratıcılık
 • Yaratıcılığı destekleyen faktörler nelerdir?
 • Hayalgücü, Oyun, Deneyim 
 • Ailenin yaratıcılığa katkısı
 • Öğreticinin yaratıcılığa katkısı

Modül 3 //  (4 saat)

 • Mekan nedir?
 • Çocukta mekan kavramının gelişimi
 • Çocuk ve mekan ilişkisi
 • Çocukta mekan algısı

Modül 4 //  (4 saat)

 • Çocuğun yaşadığı mekanlar; konut, okul, oyun alanı vb 
 • Çocuk ve konut
 • Çocuk ve odası
 • Çocuk ve okul

Modül 5 //  (4 saat)

 • Yaratıcılığı destekleyen çocuk mekanları düzenleme ilkeleri 
 • Yaratıcılığı destekleyen çocuk mekanları; müzeler, kütüphaneler, sanat merkezleri
 • Yaratıcılığı destekleyen çocuk mekanları örnekleri

Modül 6 //  (4 saat)

 • Uygulama
 • Sunum 
 • Değerlendirme

Programın Amacı
Mimari ve İç Mimari Tasarım sürecinde dijital görselleştirmenin önemi vurgusuyla, 3dsMax ve Photoshop programları (eş güdümlü bir şekilde) temel alınarak dijital görselleştirmenin kullanılmasını geliştirmeyi amaçlar. Sadece bilgisayar programlarının kullanım eğitimi ile sınırlı kalmayıp Mimari ve İç Mimari tasarım süreci ve anlatımında nasıl fayda sağlanacağı esas alınır. İnteraktif ve uygulama ağırlıklı bir program hedeflenir.

Programa Kimler Katılmalı
Mimarlık ve İç Mimarlık öğrencileri ile bu alanda çalışma yapan ve dijital görselleştirme ile ilgilenen herkes programa katılabilir.

Programın İçeriği
Mimari ve İç Mimari tasarımda dijital görselleştirmenin yeri, önemi ve örnekler
Mimari ve İç Mimari tasarım süreci ve anlatımında dijital görselleştirme teknikleri 
3dsMAX programı kullanım alanları ve Mimarlık/ İç Mimarlık için gerekli uygulamalar
3dsMAX programı menü ve araçların (toolbar) kullanımı
3dsMAX programı ışık, materyal, kamera ve render uygulamaları
Photoshop programı kullanım alanları ve Mimarlık/ İç Mimarlık için gerekli uygulamalar
Photoshop programı menü ve araçların (toolbar) kullanımı
Mimari ve İç Mimari tasarımda analiz, diyagram, şema, grafik, kolaj, 3 boyutlu anlatımlar
Mimari ve İç Mimari anlatımda pafta tasarımı ve sunum teknikleri

SANAT EĞİTİM PROGRAMLARI

Programın Amacı
Film yönetmenliğinin kameranın yerini belirlemekten öte bir uğraş olduğunun bilincine varılması ve uygulamalı görselleştirme çözümleri ile dramatik olaylar dizisinin nasıl oluşturulacağının; görsel öykü anlatımının, sahne çözümleme teknikleri, teknik ekipman tanıma ve kullanma ve çekim ekipleri (yönetmen, yapımcı, kameraman, ses uzmanı, ışık ekibi vb.)  oluşturulması; bireysel yada grup olarak tek kamera kullanımı yöntemi ile yönetmenlik denemeleri yapılarak film projeleri üretimi.

Programa Kimler Katılmalı
Program, sinema ile ilgilenen herkese açıktır.

Program İçeriği
Teorik bilgilendirme ve yoğun pratik uygulama deneyimleri program kapsamında katılımcılara aktarılacaktır. Bu aktarımlar; Film Dili, Kısa Film Senaryosu, Görüntü Tasarımı, Film Yönetimi, Kurgu Teknikleri ve İleri Kurgu dersleriyle gerçekleşecektir. Kısa Film Tasarımı eğitimleri sonunda, her katılımcının kendisine ait kısa metrajlı bir filmi olacaktır. 

Programın Amacı
Öncelikle belirtmemiz gereken önemli bir özellik şudur: Sertifika adını oluşturan “Resim ve Heykel Okuma - Çözümleme” teknikleri üzerine yapılacak olan çalışmalarda ele alınan yapıtların hemen tümü, öyküsünü mitolojiden alan, Rönesans’ın tüm büyük başyapıtları arasından seçilmiş, büyük ustalara ait olan görsel ve yontuları kapsamaktadır. Bu başyapıtların yapılış tekniklerinden başlayarak, eser üzerinde sanatçı tarafından uygulanan ve öyküsel yapısını destekleyen simgeler ve sembollerin incelenmesiyle, tüm yapıtın dayandığı mitolojik ya da dinler tarihinde yer alan ana öykülerine ulaşılacaktır. Söz konusu çözümleme çalışmalarına konu olacak başyapıtlar, Güzel Sanatlar’ın “Yeniden Doğumu”nu simgeleyen ve Rönesans’ı var eden Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Sandro Botticelli gibi ustaların resim ve yontuları üzerinden oluşturduğumuz bir seçkiyi kapsar. Her dersin sonunda incelenen eser üzerinde yeterli ve varsıl bilgi edinilmiş olacaktır.

Programa Kimler Katılmalı
Program, Plâstik Sanatlar’a ilgi duyan, kuratör ya da konu izerinde araştırı yapmak isteyen ve Güzel Sanatlar’a ilgi duyan herkese açıktır. Ayrıca, mitolojik bağlamda da çözümleme ve açıklamalar içerdiğinden “esinlenme-öykülenme” yetisinin geliştirmesi açısından tüm sanat tasarımı ve iletişim sanatlarıyla ilgilenen senaryo ve sinema sanatı, reklamcılık, yazarlık mesleği ile uğraşanları doğrudan ilgilendirdiği gibi, sanat alanında genel kültürlerini pekiştirmek isteyen herkes için faydalı olmaktadır.


Program İçeriği
Botticelli’nin “VENÜS’ÜN DOĞUŞU” adlı tablo ele alınacak, tablo içinde en ufak detaylara kadar inerek ulaştığımız çarpıcı gerçekler inceleme kapsamına alınacaktır. Rönesans’ın ışığı Michelangelo’nun ölümsüz eseri “DAVUT” adlı yontusu üzerine çok detaylı açıklamalar yapılacak ve eserin meydana koyduğu arkadaki öykü dinler tarihi öğretilerine göre çözümlenecektir. Daha sonra, muhteşem bir tablonun gizli kalmış mesajlarını ortaya çıkaracağız. Ressamı Botticelli ve tablonun adı: “İLKBAHAR” Yine Michelangelo’ya dönüp, başyapıt olarak nitelenen ve dünya hazineleri adı altında “İnsanlık Malıdır” payesine kavuşan: LA PİETA = ACIMAK adlı yontu analiz edilecektir. Çarmıhtan alınan ve Hz. Meryem’in kucağında canlandırılan İsa’nın müthiş açılardan çekilmiş ve inanılmaz gerçekleri ortaya çıkaran fotoları ve çarmıha götüren son 10 saatinin öyküsü bu yontuda ele alınacaktır. Bu sefer, 19.YY.dan kalma bir soluğun peşinde olacak ve Théodore Gericault’un ölümsüz, devasa tablosu: “MEDUSA’NIN SALI” en ince ayrıntılarına kadar detaylandırılıp, tablo arkasında yaşanmış olan gerçek öyküleri, maceraları tanıtacağız. Büyük usta, Rönesans’ın efendisi Leonardo Da Vinci’nin, muhteşem yeteneği ve gizemli fırçasıyla, mucize gibi bir yapıtı ele alınacaktır: “KAYALIKLAR MERYEM’İ” Eserin dev öyküsü, inanılmaz teknik ve müthiş ışık gösterisi ayrı ayrı ele alınacak, Leonardo ustaya özgü gizemli mesajların ipuçlarını tanıtmayı hedeflemekteyiz.

PROGRAMIN AMACI
Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin başlangıçta hobi olarak; giderek profesyonelleşebilecekleri bir sanat ortamı yaratmak. Sanatın estetik ve büyüsü kullanılarak doğru Türkçe konuşmak, beden dilini doğru kullanmak, kişinin kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirmek.

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?
Okul öncesi 4-6 yaş çocuk, 7-14 yaş çocuk, 15-18 yaş genç, 19 yaş ve üstü yetişkin olmak üzere, sanat ve tiyatro ile buluşmak isteyen her birey bu programa katılabilir.

PROGRAM İÇERİĞİ
Tüm gruplar ve programlarda
.Doğru ve etkili Türkçe konuşmak,
.Beden dilini doğru kullanmak,
.Kendini ifade etme yeteneğini geliştirmek,
.Topluluk karşısında rahat ve etkili davranabilmek,
.Sanata duyarlı bir hale gelebilmek,
.Sosyal bir çevre yaratılmasına katkı sağlamak,
.Bellek gücünü arttırmak,
.Çocuk ve gençlerde okuma alışkanlığı kazandırmak,
.Beyin koordinasyonunu kullanmayı öğrenmek,
.Dikkat ve konsantrasyon gücünü arttırmak,
.Yaşamı kontrol altına almak, oto-kontrol sistemini doğru kullanabilmek.

PROGRAMIN UYGULANMASI
Programdaki ana hedef; hafta içindeki yoğun çalışma ve eğitim temposu içinde bireyin rahatlamasını ve kendini yenilemesini sağlamaktır. Program doğru Türkçe konuşma ile tonlama, vurgu ve ifade çalışmalarıyla başlar. Beden dilinin doğru kullanılması ve duyguların ortaya çıkması için, doğaçlama çalışmalarıyla sürdürülür. Temel eğitimin şekillenmesiyle, gruplara göre bir oyun seçilerek, sahne pratiğine geçilir. Yıl sonunda eğitim alan öğrenciler seyirci ile buluşturularak, yıl içinde çalışılan oyun teknik anlamda profesyonel olarak sahnelenir. Oyunlar Devlet yada Şehir Tiyatroları tarafından kabul edilmiş oyunlar içinden seçilir. 
Programı tamamlayan öğrenciye başarı belgesi verilir.
Programdaki ana amaç, sanatına, kültürüne, diline, gelenek ve göreneklerine sahip çıkabilecek duyarlı bir toplum yaratabilmektir.

Programın Amacı:
Kültürlerarası farkındalık, iletişim ve şarkılar yoluyla bütüncül öğrenme düzeyini artırmak genel amaçlardır.  Koro katılımcı çocukların şarkı söyleme becerilerinin artırılması ile kültürel, toplumsal, müzikal ve akademik alanlarda çok daha uyumlu ve başarılı olmalarını destekler.


Programın İçeriği:
Çocukların öncelikle müzikal beğenilerini, dil, koordinasyon ve iletişim becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.  Özel olarak belirlenmiş dünya çocuk şarkılarının öğrenilmesi ve seslendirilmesi ana hedeftir. Derslerde beden-hareket-dil becerilerinin gelişimini destekleyen Orff-Schulwerk (Almanya ve Avusturya kökenli müzik çalışma öğretisi) yaklaşımından yararlanılacaktır. 
Düzeyi: 1./2. / 3. / 4./ 5. / 6. / 7. sınıflardaki çocuklar 

Programın Amacı:
Piyano çalma yoluyla bireyin kültürel, toplumsal, müzikal ve akademik alanlarda çok daha uyumlu ve başarılı olmalarını desteklemek.

Programın İçeriği:
Koordinasyon ve iletişim becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.   Derslerde beden-hareket-dil becerilerinin gelişimini destekleyen Orff-Schulwerk (Almanya ve Avusturya kökenli müzik çalışma öğretisi) yaklaşımından yararlanılmaktadır. 

Düzeyi:
Okuma yazma bilen herkes için … 

Seçmeler:
Kulak testi zorunludur.

Çalışma Yeri:
İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E5 Giriş Kat Amfi ZB2
 

EĞİTİMİN AMACI, ÇIKTILARI:
Bu programda, öykülemeye dayalı türlerin genel özelliklerini öğrenecek; mit, destan, efsane, masal, halk hikâyesi, meddah hikâyesi, romans, çağdaş hikâye, roman, piyes, film senaryosu arasındaki farklar hakkında bilgi edinecek; anlatım katmanları olan olay örgüsü, şahıs kadrosu, zaman, mekân, bakış açısı, üslup özelliklerini anlayacak; Colby-Beugrand yöntemine göre hikâye yazacak, Joseph Campbell’a göre roman, film senaryosu kurgusu, Lajos Egri’nin modeline göre piyes, hikâye oluşturmayı ve modern lirik şiir kuramına göre şiir yazmayı adım adım gerçekleştireceksiniz. Hikâye, roman, piyes, film senaryosu, şiir yazmayı öğrenmiş olacaksınız. 

KATILIMCI PROFİLİ
Hikâye, roman, piyes, film senaryosu, şiir yazmayı öğrenmek isteyenler İyi bir metin yazarı, romancı, senarist olmak, şiir yazmak ve kendi markasını yaratmak isteyenler

EĞİTİMİN GÜNLERE/ SAATLERE GÖRE ÖZET PROGRAMI
1. hafta: Öykülemeye dayalı türlerin genel özellikleri. Mit, destan, efsane, masal, halk hikâyesi, meddah hikâyesi, romans, çağdaş hikâye, roman, piyes, film senaryosu arasındaki farklar.
2. hafta: Anlatım katmanlarından olay örgüsü, kurgu oluşturmak. Anlatımda merak unsuru oluşturan kurgusal ritmi meydana getirmek. Örnek metinlerden çözümlemeler. Katılımcılara roman kurgusu, senaryo sinopsisi yazdırmak. 
3. hafta: Anlatılarda şahıs kadrosu oluşturmak. Baş kahraman, karşıt kahraman, yardımcı kahraman, sahte kahraman, bağışçı, hedef-ödül, bilge-yol göstericinin özellikleri. Örnek metinlerden konuyla ilgili okumalar yapmak. Katılımcılara uygulama yazıları yazdırmak. 
4. hafta: Anlatılan zaman, hikâyenin zamanı, kurgulanması ve özelliklerinin anlatılması. Çeşitli romanlardan konuyla ilgili metin örnekleri verilir. Katılımcılardan örnek metin yazmaları istenir. 
5. hafta: Anlatım dünyasının mekân yaratma özellikleri. Tasvir metinleri oluşturma yolları. Ünlü romanlardan mekân tasvirleri okunur. Katılımcılardan mekân tasvirleri yazmaları istenir. 
6. hafta: Anlatılardaki bakış açısı, hakim konumdaki anlatıcı, ben anlatı, o anlatı arasındaki farklar, anlatım dünyasındaki rolleri. Örnek metinler okunur, katılımcılara konuyla ilgili pasajlar yazdırılır.  
7. hafta: Öykülemeye dayalı türlerde üslup özellikleri. Farklı üslup niteliği taşıyan metinler okunur. Katılımcılara anlatacakları konuya uygun örnek metinler yazdırılır. Katılımcıların yazdığı metinlerin dil incelemesi, düzeltmeleri yapılır. 
8. hafta: Öykülemeye dayalı türlerde anlatım tekniklerinin genel özellikleri. Çeşitli hikâyelerden, romanlardan bu tekniklere uygun örnek metinler verilir, incelenir. Bu tekniklerden bazılarına uygun metin yazımı için katılımcılar yönlendirilir. 
9. hafta: Colby-Beugrand yöntemine göre hikâye yapısı analiz etme ve oluşturma. Bu yönteme göre uygulama yapılması, örnek metinlerin yazılması. 
10. hafta: Joseph Campbell, Robert Mc Kee, Linda Seger, John Turby ve Christoph Vogler’in olay örgüsü modelleri tanıtılır. Joseph Campbell’ın geleneksel kahraman kalıbının, olay örgüsü ve şahıs gruplarının özellikleri. Maceraya çağrı, sınavlar yolu ve eve dönüş olarak belirtilen yapıya uygun üretilen destan, roman ve sinema örneklerinin çözümlenmesi. 
11. hafta: Katılımcılara Campbell’ın yöntemine göre roman, film senaryosu kurgusu yazdırılır, yazılan metinler incelenir, eleştirisi yapılır. 
12. hafta: Lajos Egri’nin modelinin temel ilkeleri. Önerme, karakter, çatışma, sahne ve diyalog unsurları örneklerle açıklanır. 
13. hafta: Egri’nin modeline uygun olarak katılımcılara, piyes, senaryo, hikâye yapısı oluşturması yönünde yönlendirme yapılır. Yazılan metinler incelenir.
14. hafta: Katılımcılardan, daha önce anlatılan konulara uygun olarak önerme/konu, olaylar zinciri, anlatıcı/bakış açısı, zaman, mekân, şahıs kadrosu, üslup oluşturarak metin oluşturmaları istenir. Uygulaması yapılır. Yazılan metinlerin incelemesi, eleştirisi yapılır. 
15. hafta: Şiir dilinin temelini oluşturan metafor (istiare, eğretileme), metonimi (mecaz-ı mürsel, düz değişmece) kavramlarının Roman Jacobson’a uygun olarak açıklanması, örneklendirilmesi. 
16. hafta: Modern lirik şiirin temelini oluşturan metafor, metonimi, imge, müzikalite, metinlerarasılık kavramlarının örneklerle açıklanması. 
17. hafta: Modern Türk şiirin temelini oluşturan saf şiir, birinci yeni, ikinci yeni şiir anlayışlarının, poetikalarının açıklamaları yapılır. 
18. hafta: Şiir yazmanın temeli olarak imge oluşturmanın yolları öğretilir. Anahtar kelimeler verilerek şiir metni oluşturma şeklinde, şiir atölyesi çalışması yapılır. 

Programın Amacı:
Yazarlık konusunda katılımcılara doğru stratejileri öğretmek, farklı türlerle ilgili bilgiler vermek, etkili anlatım yöntemlerini benimsetmek…

 

“ İçinizdeki yazarı keşfedin”

Programa Kimler Katılabilir?
Konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

Program İçeriği:    
1.    Yazma ve yaşama arasındaki ilginin kavratılması
2.    Yazma ve görme biçimlerinin öğretilmesi
3.    Bir okuma biçimi olarak yazma
4.    Olayların ve çevrenin bir metin olarak okunabilirliği ve üretilebilirliği
5.    Sözün ses ve anlam değerinin yazıya yansıtılması
6.    Anlatımda izlenecek stratejiler
7.    Türlerin özellikleri ve anlatıma uygulanması
8.    Yazmanın sınırları/sınırsızlığı
9.    Üslubun bireyselliği ve bireysel bir üslup oluşturmanın yolları
10.    Konu seçimi ve işlenişi

Not: Katılımcılara yazma ödevleri verilecek, bu ödevler üzerinden uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilecektir.

ESKİ KÜLTÜRLER EĞİTİMLERİ

EĞİTİMİN AMACI, ÇIKTILARI:
Bu programda, mitolojiyi yaratan toplum ve düşünce dünyasının temellerini öğrenecek; bu konudaki antropolojik, sosyolojik, yazınsal ve sanatsal temel terimleri kavrayacak; dünya mitolojisini oluşturan anlatıları, taşıdığı sembolik anlamları öğrenecek; resim, heykel, edebiyat, sinemada mitolojinin etkisini görecek; gündelik hayatınızdaki mitolojik unsurları farkedeceksiniz.  
Ayrıca insanı insan yapan, insanlığın temel değerlerini, sembolik unsurları, insanlık tarihi çerçevesinde göreceksiniz. 

KATILIMCI PROFİLİ:
Mitolojiyi, dünya mitolojisini, bu düşüncenin dayandığı toplumsal yapıyı ve inanç dünyasını anlamak, bunların insanlığın kültür, sanat üretimine, gündelik hayata etkilerini öğrenmek isteyenler Güzel Sanatlar, Edebiyat Öğrencileri, Çalışanları ve Markasını Yaratmak İsteyenler

EĞİTİMİN GÜNLERE/ SAATLERE GÖRE ÖZET PROGRAMI
1. hafta: Mitin, tanımı, içeriği. Mitte köken bilgisi, ebedi zaman döngüsü, kutsal merkezi mekân, halk hekimliği anlayışı üzerine örneklerle bilgi verilir. 
2. hafta: Mite yönelik yorumlar, yaklaşımlar. Paleolitik, neolitik dönemlerin toplum, inanç özellikleri. Mitolojinin temeli olarak avcı-toplayıcı, tarım toplumlarının yapısı, inançları. Mitlerin sınıflandırılması. 
3. hafta: Kozmogonik mitler. Mısır, Sümer, Babil, Yunan, Roma kozmogonik mitleri. 
4. hafta: Hint, Çin, Türk, Kızılderili, Kelt, Viking, İnka, Maya, Afrika, Avustralya kozmogonik mitleri. Dünya mitlerinde kozmogonik anlayış grupları, kozmogonik benzerlik ve karşılaştırmalar. 
5. hafta: Teogonik mitler: Mısır, Sümer, Babil, Yunan, Roma teogonik mitleri. 
6. hafta: Hint, Çin, Türk, Kızılderili, Kelt, Viking, İnka, Maya, Afrika, Avustralya teogonik mitleri. Dünya mitlerinde teoogonik anlayış grupları, teogonik benzerlik ve karşılaştırmalar. Dünya mitolojilerinde yaratıcı, ana tanrıçalar, yeryüzü, deniz, gökyüzü, av, doğurganlık, tarım, aşk, ev, kader, savaş, yeraltı tanrıları, düzenbaz tanrılar. 
7. hafta: Antropogonik mitler. Mısır, Sümer, Babil, Yunan, Roma antropogonik mitleri. 
8. hafta: Hint, Çin, Türk, Kızılderili, Kelt, Viking, İnka, Maya, Afrika, Avustralya antropogonik mitleri. Dünya mitolojilerinin, insanların türedikleri yer, türeme mekânları açısından karşılaştırılması. İnsanın yaratılmasının amaçlarının mitolojilerde karşılaştırılması. Babasız doğum, hayvan, ağaç ata/ana, mağarada doğum örneklerinin yorumlanması. 
9. hafta: Mitolojik kahramanların biyografi kalıbı. Dünya mitolojisinden örneklerle açıklanması, yorumlanması. 
10. hafta: Eskatolojik mitler. Mısır, Sümer, Babil, Yunan, Roma eskatolojik mitleri.
11. hafta: Hint, Çin, Türk, Kızılderili, Kelt, Viking, İnka, Maya, Afrika, Avustralya eskatolojik mitleri. Bu mitlerdeki öteki dünya anlayışının benzerlik ve farklılıklarının yorumlanması. Özellikle Orta Afrika ve Eskimo tanrıları, cennet ve cehennem anlayışlarının karşılaştırılması. 
12. hafta: Mitolojiyi kullanan sanat eserlerinden örnekler. Şiir, roman, sinema örneklerinin çözümlenmesi. (Resim ve heykel örnekleri, konu anlatımları sırasında verildiği için burada ayrıca belirtilmemiştir.)

EĞİTİMİN AMACI, ÇIKTILARI:
Bu programda, mitoloji kavramı, Türk mitolojisi, şamanizm hakkında bilgi sahibi olacak; Türk mitolojisindeki tanrılar, kutsal ruhlar ve bunların insan, doğa üzerindeki işlevlerini öğrenmiş; bu mitolojik unsurların Türk halk inançlarında, halk anlatılarında, gündelik hayatımızdaki davranışlarımızda, çağdaş eserlerdeki motiflerde yansımalarını farketmiş olacaksınız. 
Ayrıca mitolojinin bireysel yaşantımızdaki yeri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.  
KATILIMCI PROFİLİ:
Mitoloji ve Türk mitolojisi öğrenmek isteyenler Türk Edebiyatı, Güzel Sanatlar, Tasarım öğrencileri, çalışanları ve kendi markasını yaratmak isteyen modacılar. 
EĞİTİMİN GÜNLERE/ SAATLERE GÖRE ÖZET PROGRAMI
1. hafta: Mitoloji kavramı. Mitin mahiyeti. Mitolojiye bakışlar ve yorumlar. Yaban toplum düşüncesinin temel özellikleri. 
2. hafta: Uygarlık tarihinde toplumların gelişimi, genel özellikleri. Mitolojik anlatıların sınıflandırılması. Yaratılış efsanelerinde teogoni, kozmogoni, antropogoni unsurlarının açıklanması.
3. hafta: Altay Yaradılış Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Ağrıdağı Efsanesi (Yaşar Kemal), Hobbit’teki mitolojik unsurların açıklanması. 
4. hafta: Şamanistik Türk mitolojisinde teogonik yapı. Gökteki tanrılar, kutsal ruhlar ve bunların görevleri. Bu tanrılara ve kutsal ruhlara dayalı halk inançları. Bu inançların efsane, masal, romanlardaki izleri.
5. hafta: Yeryüzündeki tanrılar, kutsal ruhlar ve bunların görevleri. Bu tanrılara ve kutsal ruhlara dayalı halk inançları. Bu inançların efsane, masal, romanlardaki izleri.
6. hafta: Yeraltındaki tanrılar, kutsal ruhlar ve bunların görevleri. Bu tanrılara ve kutsal ruhlara dayalı halk inançları. Bu inançların efsane, masal, romanlardaki izleri.
7. hafta: Şamanistik Türk mitolojisinde kozmogonik yapı. 
8. hafta: Şamanistik mitolojide, gök kavramı, göğün katları, adlandırılması, güneş ve ayla ilgili inançlar, yıldızlar ve burçların adlandırılması, bunlarla ilgili inançlar. 
9. hafta: Türk mitolojisinde dünyanın şekli, dağ ve ağaç.
10. hafta: Türk mitolojisinde su, göl, ırmak. 
11. hafta: Türk mitolojisinde ateş. 
12. hafta: Türk mitolojisinde hayvanlar. 
13. hafta: Türk mitolojisinde antropogonik bilgiler. Bu bilgilerin edebiyattaki izleri. 
14. hafta: Psikanalitik açıdan mit kahramanlarını yorumlayan Freud, Rank, Campbell ve Jung’un düşüncelerinin özetle anlatılması. Bu modellerden birine uygun bir Türk destan kahramanının biyografisinin çözümlenmesi. 
15. hafta: Türk mitolojisinde eskatolojik bilgiler ve bunların edebiyata yansıması. 
16. hafta: Türk mitolojisini oluşturan, yaşatan şamanlar, yetişmeleri, işlevleri, uygulamaları, gelenekleri, eşyalarının sembolik anlamları.
EĞİTİMİN AMACI, ÇIKTILARI:
Bu programda, kültür kavramının kapsamını anladıktan sonra, Orta Asya’dan günümüze, Türk kültürünün, gelenek, görenek, ayin, tören ve inanışlarının kökenlerini, günümüzdeki yapısını, örnekleriyle öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca günümüz Türkiyesinin kültürünün ana hatları, eğitim, sanat, eğlence, hukuk başlıkları altında işlenecektir.  
KATILIMCI PROFİLİ: Türk kültürünün, gelenek, tören, inanışlarının kökenlerini, günümüzdeki yapısını öğrenmek isteyen herkes. 
EĞİTİMİN GÜNLERE/ SAATLERE GÖRE ÖZET PROGRAMI
1. hafta: Kültür kavramı kapsamına nelerin girdiği, pop kültür, halk kültürü, üst kültür, kitle kültürü, yığın kültürü, alt kültür, üst kültür genel özellikleri örneklerle açıklanacak. Kültür tanımları işlenecek. 
2. hafta: Halk inanışı kavramının açıklanması. Evren, güneş, ay, yıldızlar, evrenin sonu, öte dünya üzerine inanışların neler olduğu belirtildikten sonra bunların eski Türk inançlarıyla, toplumsal yapısıyla bağlarının açıklanması. Bunlarla ilgili mitolojik bilgilerin verilmesi. 
3. hafta: İnsan ve insan vücudu ile ilgili inanışların belirtilmesi. Irk, soy, din, mezhep çeşitlenmeleriyle ilgili inanışlardan örnekler ve bunun arkasında yatan “ötekileştirme” mantığının izah edilmesi. 
4. hafta: Ermiş, dağ, kaya, su kaynağı, göl, ırmak, bitki, hayvan, konut, eski yapı, maden kuyusu ve örenle ilgili inanışlardan örnekler verdikten sonra bu türden inanışların eski Türk inanışlarıyla olan bağlantılarının açıklanması. 
5. hafta: Uğur, bereket, yorum, fal, nazar, ocak, üfürük, efsun, muska ve büyü kavramlarının açıklanması. Büyünün çeşitlerinin ve büyü inanışındaki temel mantığın izah edilmesi. Konuyla ilgili Haberci programının büyüyle ilgili CD’sinin öğrenciye izletilmesi ve gerekli açıklamaların yapılması. Elemterefiş, Anadolu’da Büyü ve İnanışlar adlı sergi kataloğunda resimlerin öğrenciye gösterilerek gerekli açıklamaların yapılması.
6. hafta: Halk takvimi ve halk hekimliği kavramlarının ve bilgisinin açıklanması. Halk hekimliğinde görülen büyüye dayalı inanışların ve uygulamaların eski Türk inançlarıyla olan bağlarının izah edilmesi. 
7. hafta: Geçiş törenlerinin önemi, sosyal işlevleri. Çocuk isteyen ve istemeyen kadınlar, erkekler neler yapar? Doğum sırasında ve sonrasında neler yapılır? Bu uygulamaların temelinde inançlar nelerdir? Umay ve al karısı inanışlarının eski Türk inançlarıyla olan bağlarının açıklanması. 
8. hafta: Çocuğa nelere göre ad verilir? Çocuk görme, diş hediği, çocuğu nazardan koruma ile ilgili uygulama ve inanışların örneklerle anlatılıp gerekli izahlarının yapılması. Bu uygulamaların sosyal dayanışma ve fizyolojik varlığın toplumca kabul edilmesiyle ilgili işlevlerin açıklanması. 
9. hafta: Sünnetin antropolojik ve sosyal açıdan işlevlerinin izahı. Erginleme törenlerinin açıklanması. Sünnet töreninin aşamalarının anlatılması. Okula başlama töreni, amin alayı. 
10. hafta: Evliliğin antropolojik açıdan işlevlerinin açıklanması. Evlilik çeşitleri ve evlilik törenlerinin aşamaları.
11. hafta: Evlenmeyle ilgili ritüel ve büyüsel içerikli işlemlerin örnek verilip açıklanması. Düğün sonrası gelinlik, güveylik töreleri.
12. hafta: Geçiş dönemi töreni olması dolayısıyla gurbete çıkma, askere gitme, hacca gitme ve hacdan dönme ile ilgili inanış ve uygulamaların örneklendirilmesi, sosyal işlevlerinin açıklanması. 
13. hafta: Ölüm öncesi, ölüm sırası ve ölüm sonrasında yapılan işlemler, kaçınmalar ve inanışların örnek verilip gerekli izahlarının yapılması. Ağıt geleneğinin temel özellikleri. 
14. hafta: Bayramlar, çeşitleri, törensel yapıları ve bunlarla ilgili inanışlar. Bayramlarla ilgili inanışların antropolojik açıklamalarının yapılması. 
15. hafta: Oyunlar, çeşitleri, sosyal işlevleri. 
16. hafta: Türk mutfak kültürünün temel özellikleri.
17. hafta: Halk resmi. Halk hikâyelerinde, cami ve konak duvarlarında nasıl yer alır? Büyü amacıyla kullanılan halk resimlerinin örnekleri ve özellikleri. 
18. hafta: Halk mimarisi olarak sivil mimariden bahsedilebilir mi? Orta Asya çadırlarının yerleşimi ve yapısı ile Anadolu’daki evlerin benzerlikleri nelerdir? Anadolu evlerinin (Erzurum, Kars, Bingöl, Sivas) karakteristik özellikleri. 
19. hafta: Türkiye’deki halk kültürünün tarihî, coğrafî ve etnik katmanları, örnekleri. 
20. hafta: Kapitalist, sanayi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’deki kültürel yapıda ve folklorik unsurlarda nasıl değişmeler oldu? Popüler kültür, halk kültürü nasıl kullanılıyor? Televizyon dizilerinde, türkü barlarda tüketilen bu kültür ne kadar halk kültürüdür? Üst kültürün halk kültürünü kullanmasında yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde ideolojik (milliyetçilik), siyasî (parlamenterizmin dayanağı olması itibariyle halk) ve kültürel açıdan halk kültürü niçin ve nasıl kullanılmıştır? Özellikle ressamlardan örnekler göstererek bu konunun izah edilmesi. 1936-1948 arası Yurt Gezileri projesine katılan ressamların eserlerindeki halk kültürü unsurlarının gösterilmesi. Bedri Rahmi, Neşet Günal vs. ressamların tablolarından örnek gösterilir.
21. hafta: Popüler kültür kavramı. Türkiye’de popüler kültür. Edebiyat, sinema, müzik, reklam sektöründen popüler kültür örneklerinin analiz edilmesi. Pop müzik ve arabeskin içerik incelemesi. Futbolun popüler kültürdeki yeri. Günümüz Türkiyesinde eğlence kültürü.
22. hafta: Osmanlı’dan günümüze Türk resim ve heykel kültürü. Gruplar, ürünler, sanat anlayışları. 
23. hafta: Türkiye’de eğitim anlayışının batılılaşma çerçevesinde Osmanlı’dan günümüze geçirdiği değişim. 
24. hafta: Türkiye’de hukuk kültürü.
Programın Amacı:
Plastik Sanatlar ile uğraş verenlerin bildikleri üzere, dünyada var olan ve ses getirmiş tablo ve yontuların büyük çoğuluğu mitolojik kahramanların doğrudan ya  kendilerini ya da kendilerine ilişkin öykülerin yer aldığı görsel ve yontuları oluşturur. Özellikle Rönesans ve Klasik dönemin vaz geçilmez model- konuları söz konusu kahramanları içerir. Bunlar, antik çağın inançları, gelenekleri doğrultusunda son derece varsıllaşmış, simge haline gelmiş, sanat ve yazın alanında bile adlarından söz ettirmiş kişiliklerdir. Kimileri öylesine misyonlar yüklenmiştir ki, coğrafi bölgelere bile adını vermiş olanlar vardır. Her biri insanda esin gücünü varsıllaştırabilecek öyküler ve maceralarla yüklüdür.  
Programa Kimler Katılmalı
Program, Plastik Sanatlar’a ilgi duyan, kuratör ya da konu üzerinde araştırı yapmak isteyen ve Güzel Sanatlar’a ilgi duyan herkese açıktır. Ayrıca, mitolojik bağlamda da bilgi, öykü ve açıklamalar içerdiğinden “esinlenme-öykülenme” yetisinin geliştirmesi açısından, tüm sanat tasarımı ve iletişim sanatlarıyla senaryo ve sinema sanatı, reklamcılık, yazarlık mesleği ile uğraşanları doğrudan ilgilendirdiği gibi, sanat alanında genel kültürlerini pekiştirmek isteyen herkes için faydalı olmaktadır.
Eğitim Günü ve Saati: - Pazartesi günleri 14.30 – 17.30 arası olmak üzere haftada 3 saat olarak tasarlanan eğitimimiz 6 hafta devam ederek  18 saatlik bir süreyi kapsayacaktır. Tüm dersler Power-Point ile sunulan görseller eşliğinde ve müzik dinletisiyle gerçekleştirilecektir.  
Program İçeriği:
“Denizde bir avuç kahraman” Argonautlar ve inanılmaz öyküleri, acı bir aşk öyküsünün unutulmaz kahramanları Keyks ile Halkyone ve çok uzun bir ömür süren şahane bir aşk: Philomene ile Baucis öyküleri müzik ve görsellerle işlenecektir. “Neredeyse 11 yıl süren, Müthiş Bir Deniz Yolculuğu olan Odysseus” un Poseidon’a karşı mücadelesi konu edilecektir. Dünya Literatürü’nün başyapıtı olarak anılan bu kahramanın inanılmaz öyküsü anlatılacak ve plâstik sanatlar görselleri ile öykü işlenecektir. Mitolojide derler ki: “ O çalgısını çaldığında Doğa bile susarmış!” Evet,  Orpheus tanıtılacak ve ayrıca, Herkül’e denk bir kahraman, “Minotor’u öldüren yiğit” Thezeus çalışmamızın kahramanlarını oluşturacaklar. Thebai kentini kuran müthiş bir kahraman Kadmos, kör bir dünya ozanı Oidipus, “Müthiş bilgin oğlunu kuşlar gibi uçurabilecek mi?” sorusuna yanıt aradığımız Daidalos ve İkaros ve yine bir başka kahraman; açlığın pençesinde kendini bile yemeğe başlayan, zalim kral Erysikston!u tüm görselleri ve yine müzik desteğiyle işleyip anlamaya çalışacağız. Gücü tanrılara denk, çocuk kalpli ve çabuk çıldırabilen koca Herkül ve imkânsız 12 işi de işleyenecek kahramanlarımız arasında baş sırayı almaktadır. “Kanatlı AT Pegasus’un gerçek sahibi Bellerophone’un Chimera adlı canavarı (Adana’da Yanartaş civarı) nasıl öldürdüğüne bakılacak, doğadaki ölümsüz aşkın kahramanları: Pomona ile Vertumnus ve yine  “Aşk için yaratılan Aphrodite’nin şahane aşkı Adonis adlı kahramanın plâstik sanatlarda var olan görsel ve yontularının gösterimleri ve seçilmiş olan müzikler eşliğinde sunumları yapılacaktır.

DİL EĞİTİM PROGRAMLARI

Genel İngilizce Eğitim Programı
Genel İngilizce programımız, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı–CEFR’a göre sınıflandırılmış olup, uluslararası dil programları yönetmeliklerine uygun olarak dört temel dil becerisini  (okuma, yazma, dinleme, konuşma) geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır.  Program toplam beş (Başlangıç, Orta altı, Orta, Orta üzeri ve İleri ) seviyeden oluşmaktadır.
1. Genel İngilizce Eğitim Programının Amacı
Program öğrenciye temel dil becerilerini kazandırmak ve bu becerilerin günlük yaşamda kullanılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Program, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı–CEFR’a göre düzenlenmiş ve kursiyerlerin, dili işlevsel olarak kullanmaları ve uygulayarak öğrenmelerini amaçlamaktadır. Genel İngilizce programı İngilizce dilbilgisi ve kelime bilgisinin oluşturulması ve aynı zamanda okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin eş zamanlı geliştirilmesini hedeflemektedir.

2. Programın İçeriği
Programda dört temel beceri (Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma ) bir bütünlük halinde verilmektedir.  Derslerde, öğrencilerin bu dört temel becerileri uygulayarak öğrenecekleri aktiviteler yer almaktadır. Ayrıca, programda öğrencilerin dinlediğini ve okuduğunu anlamaları ve yorumlamaları, konuşmada düşüncelerini doğru ve uygun şekilde aktarmaları, yazma becerisinde duygu ve düşüncelerini doğru biçimde yazmalarını sağlayacak işlevsel aktivitelere yer verilmektedir. Bunun yanı sıra, dilbilgisi kuralları ile desteklenen derslerde, kullanılan görsel-işitsel materyallerle öğrenilen konuların pekiştirilmesi sağlanır. Derslerin verilmesinde çeşitli metotların yanı sıra Amerika’da başarıyla uygulanan ‘TPRS’ yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntem, dil öğrenmeyi öğreten, dili doğal ortama yakın düzeyde uygulatan, dilbilgisi kurallarını hikâye veya metin içinde farkına varmadan eğlenceli, renkli ve yaratıcı bir şekilde anadili öğrenir gibi öğreten bir yöntemdir.

3. Programa Kimler Katılabilir?
İngilizce temel eğitim almak isteyen, İngilizce dil seviyesini arttırmak isteyen, uluslararası geçerliliği olan sertifika sınavlarını geçmek isteyen ve 4 dil becerisini eş zamanlı geliştirmek isteyenler. 

Programın Amacı:
1. Rus alfabesini okuyup yazmayı öğretmek.
2. Rusça tanışma, tanıştırma, yakın çevredeki eşyaların isimlerini öğretmek.
3. Rusçada isim cümlelerini (Bu nedir? Ben …ım vs.) öğretmek.
4. Rusçada isimlerde ve sıfatlarda cinsiyet konusunu öğretmek.
5. Ben, sen, o ve benim, senin, onun kavramları ve bunların çokluklarını öğretmek.
6. Rusçada basit zamanları ve isim durumlarını öğretmek.   Programa Kimler Katılabilir? Programa Rusçaya ilgi duyan başlangıç düzeyindeki herkes katılabilir. Seviye: Temel Rusça I Programın İçeriği
1. Hafta    Rus Kiril alfabesi    Anlatım, yazma, soru-cevap
2. Hafta    Tanışma, tanıştırma, yakın çevredeki eşyaların isimleri
3. Hafta    Tanışma, tanıştırma, yakın çevredeki eşyaların isimleri
4. Hafta    Yazma, okuma ve telaffuz çalışmaları       
5. Hafta    İsim cümleleri (bu nedir? Ben …ım vs.)    
6. Hafta    İsim cümleleri (bu nedir? Ben …ım vs.)    
7. Hafta    Rusçada cinsiyet (isimlerde)    
8. Hafta    Rusçada cinsiyet (sıfatlarda)    
9. Hafta    Rusçada çokluk ve çoklukta cinsiyet.    
10. Hafta    Fiil çekimi- Şimdiki zaman    
11. Hafta    Fiil çekimi- Gelecek zaman    
12. Hafta    Fiil çekimi- Geçmiş zaman    
13. Hafta    Sınav    
Programın Amacı:Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılmış kültür, sanat, tarih, bilim vb. konulardaki eserlerin okunması, yeni harflere aktarılması becerilerinin edindirilmesi. 
Programa Kimler Katılabilir?
Konuya ilgi duyan herkes kabul edilecektir. Kurs, yapılacak düzey belirleme sınavına göre “başlangıç” ve “orta” düzeylerde açılacaktır. 
Programın İçeriği
1. Osmanlı Türkçesi alfabesi
2. Ayrı ve bitişik yazılan harflerin özellikleri, başta ortada ve sonda yazılışları ve birleşmeleri 
3. Sözcük ve cümle düzeyinde okuma ve yazma çalışmaları
4. Osmanlı Türkçesindeki Türkçe sözcüklerin ve eklerin özellikleri, metin okuma ve yazma çalışmaları
5. Osmanlı Türkçesindeki Arapça sözcüklerin özellikleri, metin okuma ve yazma çalışmaları
6. Osmanlı Türkçesindeki Farsça sözcüklerin özellikleri, metin okuma ve yazma çalışmaları
7. Değişik konularda yazılmış Osmanlı Türkçesi metinlerini okuma çalışmaları
8. Osmanlı Türkçesi yazı türleri, güzel yazı örnekleri (hat sanatı) hakkında genel bilgiler.

Kültür Elçilerine Sorun