Ana içeriğe atla

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Aday Öğrenci Aydınlatma Metni (Otomatik Yollarla Elde Etme Halinde)

 1. VERİ SORUMLUSU

Bu Aydınlatma Metni Veri Sorumlusu sıfatı ile İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi gereğince, aday öğrencileri bilgilendirmek ve Kanun gereğince veri sorumlusundan beklenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişi olarak T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi (“Üniversite”), veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, aşağıda açıklanan nedenler ve hukuki gerekçelerle mevzuatta öngörülen temel ilkeler doğrultusunda işlemektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen kişisel verileriniz https://aday.iku.edu.tr/ adresinde yer alan Bilgilendirme Formu ve internet sitesi çerezleri vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmakta olup Üniversitemizin sağladığı eğitim hizmetlerinin, burs imkânlarının, sosyal, kültürel ve ticari etkinliklerin paylaşımı, tanıtımı ve pazarlanması ve internet sitesinin işletilmesi kapsamında Tablo-1’deki amaçlarla sınırlı ve Kanun’un öngördüğü ilkeler doğrultusunda otomatik yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

Tablo-1

Kişisel Veriniz

Hukuka Uygunluk Sebebi

İşleme Amacımız

· Kimlik: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası.

· İletişim: E-posta adresi, telefon adresi.

· Eğitim bilgisi: Eğitim aşaması, üniversite eğitimi için düşünülen bölümler.

·KVKK madde 5/1 gereğince kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında işlenmektedir.

·İstanbul Kültür Üniversitesi tanıtım faaliyetleri, burs imkânları, sosyal, kültürel ve ticari etkinlikleri hakkında bilgi paylaşımı, ileti gönderimi.

İşlem Güvenliği Verileriniz: IP Adresleri ve çevrimiçi belirleyiciler.

·KVKK madde 5/2-a:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun),

 

·KVKK madde 5/2-ç:

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

·Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla log kayıtlarının tutulması,

 

·Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Yukarıda anılan kişisel verileriniz aşağıda anılan amaçlar ve hukuka uygunluk sebepleri uyarınca yurt içinde aktarılmaktadır.

 

Tablo-2

Kişisel Veriniz

Aktarım Amacı

Hukuka Uygunluk Sebebi

Alıcı Grubu

· İletişim: E-posta adresi, telefon adresi.

·İletişim ve ileti paylaşım faaliyetlerinin yürütülmesi.

·KVKK madde 8/1 gereğince kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında aktarılmaktadır.

·Hizmet sağlayıcı tedarikçiler

İşlem Güvenliği Verileriniz: IP adresleri ve çevrimiçi belirleyiciler.

·Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

 

·Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

KVKK madde 5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığını öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğiniz bilgisini de içerecek biçimde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak hazırladığınız, hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içerir talebinizin ıslak imzalı  bir nüshasını “İstanbul Kültür Üniversitesi, ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM MAHALLESİ ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL CADDE NO: 14A/ BAKIRKÖY/İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kulturuni@hs03.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak veya veri sorumlusu ile paylaştığınız e-posta adresi üzerinden kvkk@iku.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir. Talebinizin haklı görülmesi halinde bu ücret tarafınıza iade edilecektir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda talebinizin değerlendirilebilmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi için ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen aydınlatma metni içinde yer alan bilgilendirme KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla yapılmıştır.

 

Saygılarımızla,
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi