Ana içeriğe atla

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması Aday Öğrenci Aydınlatma Metni

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ADAY ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cadde No: 14/A Bakırköy/İSTANBUL  adresli T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (“KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ”, “ÜNİVERSİTE”), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda (Veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve KVKK’nun 11. maddesinde sayılan ilgili kişinin hakları) bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

 • Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
 • Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;
 • İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
 • Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi;
 • Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;

ifade eder.

İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verileri KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ tarafından işlenen siz, kurumumuz nezdinde “Aday Öğrenci” olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da “İlgili Kişi” olarak kabul edilmektesiniz.

VERİ SORUMLUSU

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLMESİ

KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve aday öğrencilere KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ hakkında bilgilendirme yapabilmek adına, bazı kişisel verilerinizi (ad soyad, iletişim bilgileri (e-posta ve/veya telefon numarası), eğitim bilgileri (öğrenim görülen/mezun olunan okul adı, lisans ve/veya yüksek lisans eğitimi için düşünülen bölümler), eğitim aşaması)  talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz işbu kişisel verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortamda işleyecek ve bu ortamda muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ nezdinde kişisel veriler; ÜNİVERSİTE tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, aday öğrencilere yönelik akademik programlar, etkinlikler, teklifler ve ÜNİVERSİTE nezdindeki tüm eğitim süreçleri (lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim, kurs ve sertifika programları) hakkında bilgi verilmesi, ÜNİVERSİTE’nin sunduğu burs imkanlarının aktarılması, ÜNİVERSİTE tarafından sunulan hizmetlerden aday öğrencileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların planlanması ve yürütülmesi, ÜNİVERSİTE tarafından sunulan program ve hizmetlerin aday öğrencilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

Üniversitemizde güvenlik amacıyla görüntü kaydı alınmakta olup kameralar aracılığıyla görüntüleriniz işlenmekte ve hukuka aykırı veya düzeni bozacak bir durum olması halinde bu görüntüler incelenerek yetkili mercilerle paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. Toplanılan bilgiler yalnızca hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli olduğu durumlar ile faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir. Ayrıca, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; üçüncü kişilerden ürün/hizmet desteği almak amacıyla, kişisel verileriniz yurtiçi hizmet sağlayıcı taraflara da (ileti gönderim hizmeti alınan taraflar) aktarılabilecektir.

Belirtilen amaçlar dışında herhangi bir veriniz haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.

İşbu aydınlatma metnine konu faaliyet kapsamında özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemekte olduğundan bu kişisel verileriniz aktarıma konu olmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde; tanıtım, etkinlik, fuarlar gibi fiziki ortamlarda “T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Aday Öğrenci Bilgi Formu”nu doldurmanız ve/veya ÜNİVERSİTE’nin internet sitesinde (https://aday.iku.edu.tr/) yer alan bilgi formunu doldurmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ’ne başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde;

a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verilerinizi silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir.

b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirir; Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilir.

c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz KVK Kanunun 13üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç otuz (30) gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak ilgili kişiler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın

haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınız için veri sorumlusuna başvurunuzu internet sitesinde yer alan ve ayrıca aşağıda da belirtilmekte olan iletişim bilgileri (mail, noter veya posta kanalıyla vs.) kanalıyla yapabilirsiniz.

İnternet Sitesi: https://www.iku.edu.tr

E-posta: kvkk@iku.edu.tr

KEP Adresi: kulturuni@hs03.kep.tr

Adres: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cadde No: 14/A Bakırköy/İSTANBUL

Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir. Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerin işlenmesinden önce yukarıda yer alan bilgilendirmeyi okuduğumu, anladığımı ve kişisel verilerime ilişkin olarak bilgilendirildiğimi kabul ederim.

Son Güncelleme Tarihi: 07/04/2023