Ana içeriğe atla

LKYD Aydınlatma Metni

Liselerarası Farazi Dava Yarışması Aydınlatma Metni

 

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Üniversitemizin Veri Sorumlusu Sıfatı: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi (“İKÜ”), aday öğrenciler, veliler ve eğitimcilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup; iş bu Aydınlatma ve Rıza Metni ile Liselerarası Kurgusal Dava Yarışmasına (“Yarışma”) katılım gösterecek olan aday öğrencilerin ve onlara danışmanlık yapacak eğitimcilerin, gerçekleştirilecek kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 s. Kanun’un aradığı bilgilendirmeye dayalı rıza şartına uygun olarak aydınlatılması hedeflenmektedir. 

 

2. Aday Öğrencilere ve Eğitimcilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler:

Aday öğrencilerin ve eğitimcilerin kişisel verileri, yarışmanın planlanması, aday öğrenci takımları ile danışman eğitimcilerin yarışma sürecinde kendi aralarında ve sonrasında Üniversite tarafından iletişime geçilmesi, yarı final ve final turlarının gerçekleştirilmesi, Yarışma performanslarının sesli ve görüntülü olarak kayda alınması, bu kayıtların yarışma değerlendirmelerinin denetimi amacıyla ve yarışmaya ilişkin arşiv oluşturulması amaçlarıyla saklanması ve gerektiğinde İKÜ tarafından yarışma devam ettiği sürece tanıtım amaçlı kullanılması, para ödülü kazanan takımlara ödüllerinin verilmesi, sosyal medya hesaplarından yarışma öncesi ve sonrasına ilişkin görsellerin yarışma ve Üniversite faaliyetlerinin tanıtımı için paylaşılması amaçlarıyla; Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

Bu amaçla aday öğrencilerin ve eğitimcilerin, adı, soyadı, telefon numarası, eğitim bilgisi, yarışmayı kazanan öğrencilerin IBAN bilgisi, görüntü ve ses kaydı verileri işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ VE İŞLEME AMACI TABLOSU

VERİ KATEGORİSİ

İŞLEME AMACI

AD-SOYAD

Yarışmanın planlanması ve gerçekleştirilmesi, iletişim kurulması

TELEFON NUMARASI

Yarışmanın planlanması ve gerçekleştirilmesi, aydınlatma metninde belirtildiği sınırlar dahilinde tanıtım amacıyla iletişim kurulması

EĞİTİM BİLGİSİ

Yarışmanın planlanması ve gerçekleştirilmesi, grup seviyelerinin dengelenmesi

YARIŞMAYI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN IBAN BİLGİSİ

Para ödülünün verilmesi

GÖRÜNTÜ VE SES KAYDI

Yarışma sürecinin denetim amacıyla kayda alınması, İKÜ tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılması, yarışma arşivinin oluşturulması

 

3. Aday Öğrencilere ve Eğitimcilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Aday öğrenci ve eğitimcilere ait yukarıda belirtilen kişisel veriler;

  1. İKÜ tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından planlanarak ihtiyaç duyulan iş süreçlerinin yürütülmesi,
  2. İKÜ tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
  3. İKÜ’nün eğitime yönelik stratejilerinin planlanması ve icrası

 

amaçlarıyla İKÜ yetkilileri ve ilgili birimlerle paylaşılabilecektir.

Yarışma sonuçları ve kazanan takımlar, yarışmaya katılan aday öğrencilerin ve eğitmenlerin kişisel verileri gizlenerek, sadece takımların kendilerinin belirleyecekleri takım adları ve lise adı yazılı olacak şekilde İKÜ resmi internet sitesi üzerinde ilan edilecektir.

Yarışma yarı final ve final turlarında alınan ses ve görüntü kayıtları, İKÜ tanıtım faaliyetleri kapsamında ve bu amaçla sınırlı olmak üzere sosyal medya üzerinden ve/veya diğer iletişim kanalları ile veya yüz yüze yapılacak tanıtımlarda üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

İşlenen kişisel veriler, Kanun’un istisna hükmü olan 28. maddesi çerçevesinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Yarışmanın İKÜ Şirinevler Yerleşkesi binasında ve yüz yüze olacak şekilde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Ancak COVID-19 pandemisinin seyrine göre Yarışmanın dijital ortamda gerçekleştirilmesi de ihtimal dahilindedir. Böyle bir ihtimalde, yarı final ve final turları Microsoft Teams uygulaması üzerinde gerçekleştirilecektir.  Bu durumda Yarışmanın çevrimiçi yürütülmesi amacıyla sınırlı olmak üzere kişisel veriler Microsoft ile paylaşılabilecektir.

Bu başlıkta açıklanan veri aktarım faaliyetleri Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeler ile 8. ve 9. maddelerde belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel veriler elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5., 6., 8. ve 9. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5.Kişisel Veri Sahibi Olarak İlgili Kişilerin Hakları: Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. İlgili Kişilerin Başvuru Yöntemi: Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.iku.edu.tr/tr/kvkk adresinde yer alan İKÜ tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. İKÜ, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İKÜ’nün taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. İKÜ tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru formuna https://www.iku.edu.tr/tr/kvkk adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.